Industri og andre foretak i Somdalen (tidligere og nåværende)

 

1.    Kverna i Kvernstufossen.

2.    Saga i Sagfossen.

3.    Somdalen Teglverk.

4.    Somma Sag.

5.    Somma Ved.

6.    Spiralux AS.

7.    Eilo Tre.

8.    NEU Norsk Eksport Utvikling AS.

9.    Transportfirmaer.

 

1.    Kverna (mølla) i Kvernstufossen.

Der Somma kommer ned til Lysti(g)-kroken, danner den Kvernstufossen, som har fått navnet sitt etter kverna (mølla) som ble satt opp i 1809. Mølla var på vestsiden av elva og var i drift til slutten av 1800-tallet. Mølleren bodde i en liten stue som ble satt opp. Kvernstua, småbruket som ligger der i dag, har da naturlig sitt navn etter denne stua.. I min tid som guttunge lå det en eller flere møllesteiner (kvernsteiner) igjen etter mølla. Denne kverna var drevet av vann og vasshjul. Kverndammen på oversiden av fossen, er 3 meter høy og solid bygget av stein, ligger der også i dag, men dambrua var allerede borte da jeg var guttunge. Både fossen og småbruket har naturlig fått navn etter kverna.

 

2.    Saga i Sagfossen.

Noen hundre meter ovenfor Kvernstufossen ligger Sagfossen. Her har det en gang i tiden ligget et sagbruk, og navnet på fossen kommer naturlig derfra. Saga ble drevet av vann og vasshjul. I min barndom (i 1940-åra) så vi rester av sagbygningen og noe utstyr. Dammen, bygd i stein, har nærmere 4 meters høyde og 3 meters bredde og meget solid bygget, ligger øverst i fossen og er også intakt i dag, unntatt dambrua – den var også borte i min barndom. I den østre dammuren ser vi hullet hvor vannet ble tatt inn i vannrenna ned til sagbruket. Hullets nedre kant ligger 1,85 meter under damtopp. Med magasinet og vannføringen det ellers var i elva, ble det nok vann til den aktuelle sagingen. Saga lå på østsiden av elva nedenfor fossen (på motsatt side av hvor Samsjøveien går). Man kan stå oppe på Samsjøveien og se ned på elva og på stedet hvor saga lå (hvis ikke skogen hindrer utsikten). Sagas tilblivelse: I 1793 fikk eier av Somdalen Østre, Ole Narvesen Somdalen sammen med Tron Trulsen Bergsund bevilling på en bygdesag, og saga ble satt opp i fossen som da fikk navnet Sagfossen. Tron overdro etter få år sin halvpart til sønnen Helge Kvernstuen. For å vise verdien av anlegget nevnes at Helge i 1826 solgte sin andel av saga med tilhørende rettigheter i Somma elv til Gudbrand Torkildsen Flaskerud (Fjøsviken) for 70 spesiedaler.

 

3.    Somdalen Teglverk.

(Jeg vet ikke hva teglverket hette, men jeg har kalt det som ovenfor)

Lenger ned i elva, ved Verkekulpen, like ved småbruket Verket, har det ligget et teglverk. Småbruket har naturlig fått navnet sitt av dette, da arbeiderne bodde der. Teglverket produserte både murstein og takstein. Nåværende eier av småbruket Verket, Rolf Sæther, har funnet begge deler der teglverket lå. Produksjonen var sannsynligvis for det lokale markedet i Ådalen.

Det kan se ut for at det også var fagfolk fra Hadeland som arbeidet ved teglverket, antakelig fra Onsaker Teglverk på Jevnaker. Rolf Sæther opplevde for noen år siden å få besøk av norsk-amerikanere, som kom til Verket for å se hvor deres forfedre hadde bodd og arbeidet på teglverket. Da dette var folk med aner fra Hadeland kan det tenkes at teglverket var en filial under Onsaker Teglverk? Eller var det Nordre Somdalen gård som hadde hyret fagfolk fra Onsaker? (Teglverket lå på Nordre Somdalen gårds grunn).

Det er uklart når Somdalen Teglverk startet opp, men det blir påstått at dette var forløperen til Skollerud Teglverk (Teglbrænderi), som ble anlagt i 1877 med 7 ansatte. (Det er påstått at det ble produsert takstein på Skollerud til ca år 1900, og med 3 – 4 ansatte på slutten).

 

4.     Somma Sag.

Somma Sag lå ved Samsjøveien, nær 1 km fra riksveien. Saga lå på Østre Somdalen gårds skoggrunn. (Nå ligger Somma Ved på samme stedet). Saga ble bygget av Kristian og Anders Hval i 1921/22, da de trengte trelast til å bygge ny låve på Østre Somdalen gård (Hau`en). Saga var en moderne sag for sin tid, med elektriske motorer og dobbel spindel (2 store tømmertakende sirkelsager på samme aksling). Den hadde dermed to sagbenker, en for kanting og en for kløyving/splitting av tømmerstokken. Jeg vil anta at man kunne skjære ca 15 – 20 m3 tømmer pr. dag. Med full drift og fullt mannskap trengte man på en slik sag 8 – 10 mann, antar jeg: En til å rulle inn tømmerstokker. Hvis denne rakk det kjørte han også inn tømmer fra nærliggende lunne – gjelder for tiden før ca. 1950. Etter den tid benyttet man traktor eller truck/hjullaster. Inne på saga var det 2 mann på hver sin sagbenk, sagmester og bakgutt, til sammen 4 mann. Honkapperen som kappet hona opp til vedlengder var også inne på saga. Ute var bord- og plankesjauerne, som bar trelasten til plankestablene og stablet – dette kunne dreie seg om 2 – 4 mann. I Fægris tid gikk han over til å frakte trelasten på traller som man skjøv på en skinnegang. Sagflisa falt rett ned i kjelleren (rett og slett et hull under saga). Hvis ikke gårdbrukere i nærheten hentet flis raskt nok unna, måte en mann også trille unna flisa til flishaug. Da Olav Fægri drev saga, monterte han også flisavsug med flisrør til haug. Olav Fægri hadde også høvel i saghuset, og produserte mest høvlet last.

Saga ble nok bare i unntakstilfeller kjørt med fullt mannskap, og dermed lavere kapasitet.

Etter at Kristian Hval døde (han ble skutt av tyskerne 15. april 1940), var det hans datter Kirsten og Anders Hval som var eiere av saga. Etter Anders overtok hans døtre Inger (Hval) Enger og Kristi Hval farens andel, og ble eiere sammen med Kirsten (Hval) Konstad. Takk til Inger Enger som har gitt meg mange opplysninger om saga.

Foruten å skjære materialer til gårdenes behov, ble den også brukt til leieskjæring (leieskur) til husbyggerne i nabolaget. Folk som skulle bygge hus kjøpte tømmer eller fikk hogge for en rimelig pris hos skogeiere, og fikk skåret (skuret) stokkene på saga. Mange av husene bygget før 1950-årene, er nok satt opp med trelast fra Somma sag.

I periodermed leieskjæring var det Ragnvald Hallingby og Jon Andersen. Olaf Løvskogen kom til etter hvert. Eller ble saga leid ut en tid.

Av leietakerne kan nevnes:

-         Helge  Åby drev den noen år. Samtidig drev han Egge Sag på Ask.

-         Heen Dampsag i noen år. I to sesonger i denne tiden ble saga, på utleie fra Dampsaga, drevet av en kar som het Bårnås fra Drammen.

-         Olav Fægri leide og drev saga i en 10-års tid fra 1947 – 1957.

-         Spiralux leide og drev saga i tiden 1957 – 1967.

Jeg husker godt at vi barna brukte sagtomta og plankestablene til å leike i på kveldstid og i helgene i siste halvpart av 1940 – årene. Særlig var det morsomt å leke gjemsel oppe under taket på plankestablene, samt å balansere og hoppe i sagflishaugen fra blåserørene for sagflis. Helt ufarlig var vel ingen av delene.

Omkring 1970 ble sagutstyret solgt til en kar fra Begnadalen (?), og det var bare et tomt saghus som sto igjen.

I dag driver eieren Lars Groseth vedproduksjon på tomta (Somma Ved). Han har også montert en enkel rammesag på stedet. Så muligheten for å skjære tømmer er fortsatt til stede.

Jeg vil gjerne skrive littt om saga bruk slik jeg husker det fra min barndom. Da saga ble drevet av Olav Fægri i tiden 1947 og 10 år utover. Han produserte både skurlast og høvellast på bruket.I 1947 var min fetter Arne Raastad og jeg som 11-åringer «ansatt» om sommeren. Vi gikk annen hver dag på skolen, så dette passet bra for oss. Jeg husker hvor stolt jeg var da Arne en dag kom og fortalte at Fægri`n, som vi kalte han, hadde spurt om Arne kunne få medd seg en gutt og trille flis. (Arne sto på så god fot med Fægri`n). Arbeidet besto i å trille flis fra kjelleren under saga og bort til flishaugen. Kjelleren var et stort hull som var gravet ut og hvor sagflisa falt ned fra sagbladene.

Som utstyr hadde vi 2 skuffer (spader) og en stor og tung trillebør, som var laget av trelast. Til å begynne3 med hadde vi nok vanskeligheter med å balansere trillebøren i tom stand, men det gikk forbausende fort å mestre den fullastet med flis. Og jeg kan fortelle deg at det var to gutter som følte oss skikkelig karslige da vi drev på med arbeidet.

Men høste samme året monterte Fægri blåseinnretning på flissystemet, slik at flisa ble blåst direkte ut på flishaugen. Slik gikk det til at Arne og jeg , i en alder av 11 år, ble rammet av rasjonalisering på grunn av den tekniske utviklingen.

Jeg besøkte Olav Fægri 10.01.2007. Med fødselsdato 21. september 1910, ar han på sitt 97.ende år, og sammen med sin kone, Siri, som allerede var fylt 97 år, nøt de sitt otium på Hønefoss omsorgsenter på felles rom.

Olav fortalte: « Jeg leide saga i 3 - og 5 – årsperioder, og drev den i hvert fall i minst 10 år (ca. 1947 – ca. 1957). Jeg leidde også rom hos en av eierne, Turid  og Anders Hval på Østre Somdalen gård  (Haue`n), hvor jeg også hadde kosten. Ole Olsen var min sagmester, og han leidde rom hos Marie og Andreas Håkonsen, like i nærheten av saga. Allerede første året anskaffet jeg mine egne maskiner, som besto av, etter datidens standard, en moderne tørrkløvsag med tynne blader og en høvelmaskin. Så jeg benyttet sagas opprinnelige utstyr bare når jeg skar tømmerstokker.

Jeg kjøpte vanligvis plank fra andre sagbruk, og kjørte disse gjennom min egen tørrkløvsag. Deretter høvlet jeg bordene i høvelen min. Vi laget mye listverk, men mest paneler. Størrelsen på produksjonen var slik at jeg lastet opp 2 jernbanevogner hver uke på Somma stasjon på Sperillbanen. Eskild Gundhus, som hadde lastebil,  transporterte og lastet opp høvellasten på jernbane.

Jeg husker forresten at det ble fortalt at det hadde vært et ekstra stort sirkelsagblad for skur av ekstra grovt tømmer på Saga, men dette hadde visstnok blitt stjålet og aldri kommet til rette.

Høvellasten solgte jeg til et stort firma i nærheten av  Oslo – husker ikke navnet i faarten, men eieren var et Bergensfirma.

Av ansatte hadd jeg 3 – 4 mann: Ole Olsen, Egil Odda, Olaf Løvskogen og Erik Håkonsen (Egil begynte i 1947 og sluttet i 1950 og dro til sjøs).

Før jeg startet opp på Somma-saga gikk jeg Buskerud Landbruksskole, deretter tok jeg den private Hammers Skog- og Landbruksskole på Lillehammer», avsluttet Olav Fægri.

Sperillbanen ble nedlagt i 1957. Det blir påstått at den siste vognen som ble lastet opp på Somma jernbanestasjon var en vog med høvellast fra Olav FægriSomma Sag. Og dette var kanskje også den aller siste jernbanevognen på Sperillbanen.

5.    Somma Ved.

Far og sønn, Andreas og Lars Groseth, driver Somma Ved, som de etablerte 2002. De driver produksjon av brenneved, og bruker ca.  2 – 300 fastm3 tømmer årlig i produksjonen. Lars Groseth er eier av Somdalen Østre gård (Hauen). Les mer om Somma Ved på deres hjemmeside, og linken til den finnes på samlelinken nederst på Index-siden.

6.    Spiralux A/S

Spiralux A/S ble startet i november 1956 og ble først kalt «Bergsund og Nilsen A/S». Ifølge Ådalsboken 1914 – 1957 var innehaverne Knut og Trond Bergsund og T. Nilsen, med førstnevnte som disponent. Spiralux hadde først tilhold i lokalene til tidligere Torvstrøfabrikken på Hallingby frem til 1963. Da flyttet bedriften inn i sine nye lokaler ved Somma jernbanestasjon, hvor bedriften holdt til inntil den ble nedlagt i 1992.

Stifterne av Spiralux var egentlig 5 menn, Brødrene Knut og Trond Bergsund, to brødre som hette Nilsen og Åge Conradi, de 3 siste fra Oslo-området. Allerede etter kort tid overtok Knut og Trond Bergsund eierskapet 100 %.

Det var brødrene Nilsen som hadde patentet, som stammet fra Argentina. En spesial-høvelmaskin høvlet av en 30 cm lang høvelflis, og denne inntok en spiralform, derav navnet Spiralux. Her ble patentet brukt i produksjon av lette skapdører der man benyttet tynne trefiberplater på inner- og yttersiden montert på en treramme, og fylte mellomrommet mellom platene med disse høvelflis-spiralene. Disse ble for øvrig høvlet av 30 cm lange bordbiter, med tykkelse tilsvarende hulrommet mellom platene. Spiralene ble lagt inntil hverandre og limt fast til trefiberplatene. Skapdørene ble dermed både godt avstivet og lettere enn kompakt tre.

Flisspiralene av tre ble etter hvert erstattet av et rutesystem av spesialpapp, som hadde limfuger på begge sider.

Fra starten av var produktet skapdører, samt underleveranser til skapfabrikker. Etter hvert produserte man også frontesystemer og skapsider. Som grunnlag for trelasten som ble brukt i produksjonen  benyttet man tømmer fra Østre Bergsunds skog, skåret på Somma Sag, senere på egen sag ved fabrikken. Trespiralene ble laget av furu, mens rammene ble laget av gran. I frontesystemet brukte man først gran, men gikk senere over til innkjøpt abachi.

Produktene ble solgt til forhandlere over hele Sør-Norge – mye gikk til Trondheimsområdet. Og årsomsetningen lå på flere millioner kroner.

Fra starten av var det 8 – 10 ansatte. På det meste (i førsten av 1970-årene) var det ca. 25 ansatte.

Knut og Trond Bergsund eide bedriften til ca. 1987, da bedriften ble solgt til Østlyngen Industrier. Knut Bergsund var daglig leder frem til sin død i 1982, mens Kjell Midthaug var daglig leder 1982 – ca. 1987. (Takk til Kjell som har gitt meg opplysningene til denne omtalen av Spiralux). De siste årene (1987 til ca 1992) var Nils Østlyngen/Kjell Rønning daglige ledere. I denne siste perioden under Østlyngen Industris ledelse produserte var hovedproduktet finere gulvbord, men de produserte også en tid laminerte vindus-utforinger.

I tiden fra 1957 til ca. 1967 leide man Somma Sag, der man også innstallerte en del eget utstyr, som man flyttet med seg da bedriften etablerte sitt eget sagbruk på fabrikkområdet. Olaf Løvakogen var sjef på sagbruket i alle år, både under perioden på Somma sag, og senere på Spiralux egen sag. Foruten skur til egen produksjon, var leieskur viktig.

7.    Eilo Tre   

I 1996 kjøpte Eilo Tre fabrikkbygningene etter tidligere Spiralux AS på Somma. Eier og daglig ledr: Elling Elsrud. Produktet er tretak, dvs. staver som lages av malmfuru. Stavene er kileformete og produseres i forskjellige profiler og størrelser. Foruten at de brukes som tretak, benyttes de også som «værhud» på utsatte yttervegger.

Stavene er benyttet på flere kjente bygg – mest kjent er kanskje veggkledninger i Rena militærleir.

Ca år 2000 solgte Elsrud fabrikkanlegget og flyttet flyttet produksjonen opp til Elsrud på vestsiden av Sperillen. Kjøper av fabrikkanlegget var NEU Norsk Eksport UtviklingAS, mens ….  kjøpte saga med påstående tomt.

Se for øvrig Eilo Tres hjemmeside. Se link under Index.

I den tiden Eilo Tre eide «Spiralux-anlegget» (1996 – 2000), ble deler av anlegget leiet ut til følgende:

-         Herman Øvstetun & Sønn, som produserte gulv, skipsgulv etc.

-         Magne Fingarsen, laftekurs for Friundervisningen

-         Thorsen, oppbygging av biler for rallycross.

-         Svend-Otto Sundby, drev sagbruket.

8.    NEO - Norsk Eksport Utvikling A/S

Som nevnt ovenfor kjøpte firmaet Tidligere Spiralun-anlegget bortsett fra sagbruket, fra Eilo Tre i år 2000. Firmaet er et aksjeselskap som eies av Bjørn Olsen og Margaret Olsen. Firmaet driver kjøp og salg av kopimaskiner, som samles inn fra hele Sør-Norge og selges til 27 land rundt om i verden. Omsetningen er ca. 10 millioner kroner og har 4 ansatte. (ca. år 2010).

Firmaet leier også ut deler av anlegget som verkstedlokaler til Einar Tangen, for reparasjoner og istandsetting av biler for bilcross.

9.    Transportfirmaer.

Eskild Gundhus/Paul Gundhus – Gods- og melkerute Finsand/Somdalen/Hønefoss

(1938 – 1991).

Eskild Gundhus begynte forsiktig i 1938/39 med å assistere Alfred Antonsen fra Hallingby, som drev ovennevnte rute. Under 2. dre verdenskrig overtok Eskild kjøringen. En tid etter frigjøringen drev han med 2 biler. Den ene ble kjørt av Eskild, assistert av Johan (Bobbe) Vatningen, og gikk i gods- og melketransport, mens den andre ble kjørt av Gunnar Vatningen og Einar Brubråten, og gikk mye i kubb og ved-transport. Bilene gikk også en tid i transport av høvellast fra Somma Sag til Somma jernbanestasjon.

Eskild Gundhus

Figur 1 Eskild Gundhus og Johan (Bobbe) Vatningen foran godsbilen sin ved Ringerike Meieri.

 

Melken ble den gang levert i store melkespann opptil … liter. Disse måtte handteres manuelt fra melkerampe over til lasteplanet. Også melsekker på opptil 100 kg måtte også handteres manuelt. Så det var mange tunge tak for en sjåfør.

 

Grunnet sykdom ga Eskild seg med gods og melkeruten i 1968, og sønnen Paul overtok. Han kjørte daglig inntil 1984/85, og gikk da over til kjøring noen dager i uka, kombinert med kjøring for Norpapp Industrier til 1991, da han gikk over til fast kjøring for Norpapp.

Brødrene Bakken Transport (1943 – 1970)

Brødrene Kristian og Gudbrand Bakken startet sin virksomhet med å kjøre med hest,noe mange i den tiden gjorde. Våren 1943 kjøpte de sin første lastebil, Chevrolet 1934-modell, reg.nr. F-13076 og med førerhytte av stål. Under krigen gikk bilen på generator med knott av oreved som drivstoff (oreveden ble brent i generatoren og dannet gass). Transportoppdragene varierte, tømmertransport var ett av dem.

En Fargo 5,5 tonn, F-13175, ble anskaffet i 1947, en 6 sylindret motor på 147 hk, med stål førerhus og polstret innvendig. Bilen gikk for det meste i oppdrag for Vegvesenet om sommeren og i tømmertransport om vinteren. Ca. 1950 ble det mindre slit med tømmerlastingen, idet de kjøpte en Record en-tromlet winsj. Den bygde de om til en enkel kran, hvor wiren gikk over førerhuset til/langs et rør (uteligger) som var festet til et «tårn» (to tømmerstokker). 2 mann betjente innretningen: en sto på taket og kjørte winsjen, mens den andre dro ut wiren påmontert tømmersaks, festet den i tyngdepunktet på stokken og styrte stokken inn på lasset.

Transportløyve fikk de i i 1950 (hadde søkt fra 1946).

I oktober 1954 anskaffet de sin første diesellastebil, en 12 tonns Bedford, 6 sylindret 74 hk motor (F-32263). Denne gikk stort sett i oppdrag for Spiralux med transport av ferdigprodukter over store deler av Østlandet. Om vinteren gikk både denne og ovennevnte Fargo, stort sett i tømmertransport til Somma Sag og trelast til Spiralux.

I 1960 ble det kjøpt en Bedford til, som i hovedsak var engasjert for Statens Vegvesen. Og i 1964anskaffet en Steyr 586, tømmerbil med en-akslet henger og nyutviklet Isaksen to-tromlet lastevinsj.

I 1966 ble bilparken byttet ut med en ny Volvo N86 m/tipp og en ny Scania 56 tømmerbil m/Isaksen to-tromlet lasteapparat, som ble byttet ut med ny Jonsered hydraulisk lastekran. Sjåføren kunne nå betjene hele laste- og losseoperasjonen alene.

Hovedtransporten av tømmer har i hovedsak vært fra Somdalsområdet og til Follum Fabrikker og Somma Sag, men deltok også i 1968 i transport fra en stor drift fra Breitjernområdet på Vestsiden.

I 1970 avsluttet Brødrene Bakken transportforretningen og overlot bilene til sine sønner, Bjørn og Sverre Bakken.

Tak til Sverre som har gitt meg disse opplysningene.

Sverre Bakken Transport (1970 – 2002)

Sverre (sønn av Kristian) overtok tømmertransporten etter Brødrene Bakken i 1970. (Se ovenfor). Han utvidet snart med en tippbil. Investerte fort til moderne tømmerutstyr med en Scania 110 med bakmontert hydraulisk kran og 2-akslet henger. Foruten å transportere tømmer på korte avstander som til Follum, Soknabruket, Fjøsviken Sag og Begna Bruk, var dette tidsmessig utstyr på lengre avstander, så han kjørte også til Bamle Cellulose, Nøsted Bruk i Drammen og Sande Paper Mill.

I 1982 solgte han bilen til Kåre Kristiansen. Et halvt år senere startet han opp med transport av ledningsstolp for Skogeiernes Impregneringsverk med spesialbil og utstyr for transport av lange lengder. Dette innebar inntransport av rå ledningsstolper fra skogene i Buskerud og Vest-Oppland, og uttransport av  impregnerte ledningsstolper til store deler av Sør-Norge. Etter en tid byttet han ut stolpebilen med planbil, og gikk over til anleggsdrift og grustak. I 1993 ble sønnen, Stian, med i firmaet.

I 2002 solgte Sverre til Raastad Transport på Hallingby, og dermed var en epoke med lastebiltransport i Somdalen over.

Bjørn Bakken Transport (1973 – 1996)

Bjørn, sønn av Gudbrand, overtok tippbilen etter Brødrene Bakken, og begynte sin transportvirksomhet i 1973. Utvidet utstyret med tømmerutstyr, bakmontert kran og 2-akslet tømmerhenger i tillegg til plan. Virksomheten var kjøring for Vegvesenet om sommeren og tømmertransport og eventuelt brøyting for Vegvesenet om vinteren.

Bjørn innstilte transportvirksomheten 1996.

Elling Pålsrud Transport

 

 

 

Tilbake til hovedsiden